CZ
Close Menu

Pravidla a podmínky

§ 1 Služba, registrace, zrušení registrace

1.1 PTV Truckparking BV, Energieweg 1, 3542 DZ Utrecht, Nizozemsko („TPE“), provozuje službu „Truck Parking Europe“, které umožňuje uživatelům výměnu svých zkušeností ohledně parkovacích míst, benzínových pump a odpočívadel v určitých oblastech a také uzavření rezervací parkovacích míst („služba“). Tuto službu lze používat přes webové stránky nebo aplikaci, kterou si uživatel může stáhnout na svůj smartphone z různých obchodů s aplikacemi.

1.2 Zadání informací ohledně služby a rezervace parkovacích míst vyžadují registraci uživatele. Uživateli je po registraci poskytnut účet. Uživatel může k účtu podle svého volby přistoupit přes přístupová data nebo přihlášení přes sociální média. Registrace je možná, pouze pokud uživatel souhlasil s těmito Podmínkami používání.

1.3 Používání služby je pro uživatele zdarma. TPE na sebe nebere poskytováním služby nebo aplikace pro službu, její funkce nebo obsah, a to dočasně nebo trvale, nebo pro pokračování poskytování nebo udržování služby žádnou smluvní povinnost. Uživatel může kdykoliv ukončit používání služby a odstranit svůj účet.

1.4 TPE výslovně upozorňuje, že tato služba neobsahuje úplnou a kompletní databázi parkovacích a odpočívacích zařízeních v příslušných oblastech. Informace poskytované skrze tuto službu jsou založeny převážně na uživatelských informacích a TPE je neověřuje.

1.5 TPE dále upozorňuje, že informace poskytované skrze tuto službu s ohledem na dostupná parkovací místa jsou založeny na informacích, které poskytli příslušní poskytovatelé, a TPE je neověřuje. TPE není odpovědná za tyto informace. Všechna práva a povinnosti vzniklé ze smlouvy o rezervaci parkovacích míst se výhradně týkají příslušného uživatele a příslušného poskytovatele souvisejícího parkovacího místa.

1.6 TPE dále upozorňuje, že tato služba obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů. TPE během počátečního propojení na externí odkazy ověřil externí obsah a prozkoumal, zda neobsahuje jakákoliv porušení zákona. V té době nebyla žádná porušení zákona zřejmá. TPE nemá naprosto žádný vliv na aktuální a budoucí design a obsah stránek, na které odkazuje. Umístění externích odkazů neznamená, že TPE zahrnuje odkazovaný obsah nebo obsah obsažený na odkazech třetích stran jak svůj vlastní. Nelze očekávat nepřetržitou kontrolu externích odkazů TPE bez konkrétních známek porušení, protože to není možné. Pokud nicméně TPE obdrží příslušné informace, že existuje porušení, pak budou takové externí odkazy bez prodlení odstraněny.

§ 2 Používání služby

2.1 Používání služby je povoleno pouze v rámci zamýšlené funkce. Uživatel nesmí používat žádný software ani jiné technické zařízení, které mění nebo ohrožuje fungování služby. Přístup ke službě je povolen pouze přes aplikaci nebo internetový portál (odkaz) poskytovaný TPE.

2.2 Uživatel se zaručuje, že veškerý obsah a informace, které uložil, vyhovují příslušným zákonům a mravnímu řádu. Uložení obsahu, které je

a) diskriminační, rasistické, násilné, ponižující pro lidi nebo jejich práva,

b) nebo které podněcuje lidi ke spáchání trestných činů nebo takové činy podporuje,

c) nebo obsahuje pornografii nebo porušuje ochranu nezletilých nebo

d) porušuje osobní práva třetích stran,

je zakázáno.

2.3 Uživatel může používat aplikaci nebo internetový portál pouze pro přístup ke službě pro své vlastní účely. TPE si vyhrazuje všechna práva ke službě, aplikaci a internetovému portálu.

2.4 Uživatel nesmí prozradit svá přístupová data ke službě třetím stranám, ani nesmí třetím stranám povolit přístup ke službě.

2.5 Uživatel zbavuje TPE všech nároků třetích stran a přijímá všechny škody a výdaje vzniklé TPE porušením povinností podle této Sekce 2, pokud uživatel neprokáže, že není za porušení odpovědný.

2.6 TPE si vyhrazuje právo bez uvedení jakéhokoliv důvodu odmítnout nebo odstranit vstupní data uživatele.

§ 3 Práva k obsahu

3.1 Pokud uživatel vloží do služby informace, které jsou právně chráněny, ale nejsou osobními daty, pak uživatel natrvalo, neomezeně a zdarma vyhrazuje TPE prostorová a obsahová práva, aby tyto informace zveřejnil ve své službě, a obzvlášť

a) právo ukládat tento obsah na serveru TPE nebo jménem TPE na umístění třetí strany;

b) zveřejňovat obsah na internetu a v aplikaci;

c) a také právo upravovat nebo reprodukovat obsah v rozsahu nutném pro provoz služby;

d) používat tento obsah v anonymní formě, podle odst. 3.2 ohledně možného používání v ostatních službách a aplikacích.

3.2 Uživatel zaručuje, že vlastní práva k takovým informacím ohledně zákonné licence pro přenos příslušných informací.

3.3 Udělení zákonných práv v souladu s příslušným odst. 3.1 také zahrnuje právo TPE k budoucímu používání zákonně chráněných informací

a) pro ostatní placené a bezplatné služby nabízené TPE a jejími přidruženými společnostmi podle odst. (Sekce 15 ff.) německého akciového zákona (AKTG). Uživatel má právo vznést námitky ohledně tohoto dalšího používání. Uživatel může své námitky vyjádřit e-mailem na následující e-mailovou adresu: info@truckparkingeurope.com

b) požádat TPE o neposkytnutí těchto informací přidruženým spolupracujícím partnerům a ostatním třetím stranám pro nekomerční a/nebo komerční používání a zveřejnění, i když dal uživatel TPE svůj souhlas. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a není podmínkou pro používání služby.

§ 4 Zásady ochrany osobních údajů a ochrana dat

4.1 TPE provozuje službu v souladu s ustanoveními o ochraně dat. Pokud uživatel během procesu registrace odešle osobní data, pak jsou zpracována výhradně pro zajištění služby, pokud uživatel nevykoná přes službu (cf. odst. 4.2) rezervace parkovacích míst. TPE tato data odstraňuje, když uživatel nebo TPE odstraní / zruší registraci svého uživatelského účtu, pokud TPE nemá povinnost tato data uchovávat v souladu se zákonnými regulacemi.

4.2 TPE předá osobní data třetím stranám, pouze pokud

a) uživatel souhlasil s převodem těchto dat za účelem uzavření rezervace parkovaní;

b) nebo pokud má TPE povinnost to udělat v souladu se zákonnými regulacemi.

V případě písm. (a) Prozrazení je učiněno poskytovateli služeb IT, který je zodpovědný za rezervační systém, a příslušnému poskytovateli parkovací služby, kde se provede specifická rezervace. TPE zakončuje smlouvu o zpracování dat v souladu se Sekcí 11 federálního zákona na ochranu dat (BDSG) s poskytovatelem/poskytovateli služby IT spravujícím(i) rezervační systém a také příslušnými poskytovateli parkovacího místa.

4.3 Před převodem dat / prozrazením informací se z dat vyčistí všechny osobní informace s výjimkou uživatelského jména v souladu s odst. 3.3. Uživatelé, kteří si nepřejí ke svým informacím přiřadit své jméno, mají povinnost si zvolit uživatelské jméno bez jakékoliv osobní reference.

§ 5 Kompenzace za škody a náklady

TPE poskytuje odškodnění a kompenzace pouze za zbytečné výdaje bez ohledu na zákonný důvod za předem plánované akce a hrubou nedbalost.

§ 6 Závěr

6.1 Vzhledem k tomu, že v souladu s těmito podmínkami účasti mohou být vyžadována písemná vyjádření, jsou e-maily a faxy považovány za dostatečné a zákonné prostředky písemného souhlasu. Písemná vyjádření uživatele se posílají na následující adresu: E-mail: info@truckparkingeurope.com

6.2 Použije se právo Nizozemska, s vyloučením jakéhokoli konfliktu zákonů a zákona OSN o prodeji zboží.