PL
Close Menu

Zasady i warunki

§ 1 Usługa, rejestracja i wyrejestrowanie

1.1 PTV Truckparking BV, Energieweg 1, 3542 DZ Utrecht, Holandia ( „TPE”) jest administratorem serwisu „Truck Parking Europa”, który pozwala użytkownikom na wymianę informacji odnośnie korzystania z parkingów, stacji paliwowych i miejsc postoju ciężarówek w poszczególnych regionach, a także umożliwia rezerwację miejsc parkingowych („Usługa”). Korzystanie z naszej usługi odbywa się za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, którą można pobrać na telefon ze sklepu z aplikacjami.

1.2 W celu wprowadzenia informacji o usługach oraz dokonania rezerwacji miejsca postojowego należy zarejestrować się w serwisie. Po przeprowadzeniu rejestracji użytkownik zyskuje dostęp do konta. Logowanie do konta użytkownika następuje poprzez wprowadzenie danych dostępowych lub zalogowanie się poprzez konto na wybranym portalu społecznościowym. Rejestracja jest możliwa wyłącznie, gdy użytkownik wyrazi zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi.

1.3 Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. TPE nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z umowy w związku z udostępnianiem usługi lub aplikacji, funkcjonalności serwisu i treści w nim zamieszczanych, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, ani nie gwarantuje, że usługa będzie dostępna w przyszłości. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usługi i usunąć konto w dowolnym momencie.

1.4 TPE wyraźnie zaznacza, że usługa nie stanowi pełnej bazy danych odnośnie miejsc parkingowych i miejsc odpoczynku w poszczególnych regionach. Informacje udostępniane w ramach usługi opierają się w dużej mierze na informacjach podanych przez użytkowników. TPE nie przeprowadza ich weryfikacji.

1.5 TPE wyraźnie zaznacza, że informacje dotyczące dostępnych miejsc parkingowych, które udostępniane są w ramach usługi, dodawane są na podstawie informacji podanych przez administratorów tych miejsc. TPE nie weryfikuje, czy takie informacje są prawdziwe ani nie odpowiada za ich treść. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej rezerwacji miejsc parkingowych mają zastosowanie wyłącznie w relacji między konkretnym użytkownikiem a administratorem poszczególnego miejsca parkingowego.

1.6 TPE informuje, że w ramach usługi dostępne są odnośniki do stron zewnętrznych („odnośniki zewnętrzne”). Za strony te odpowiedzialność ponoszą ich administratorzy. W momencie wstępnego dodawania odnośników zewnętrznych TPE przeprowadziło weryfikację zawartości stron i zbadało ich zgodność pod kątem prawnym. W tej fazie nie stwierdzono żadnych naruszeń przepisów prawa. TPE nie ma żadnego wpływu na projekt oraz zawartość stron, do których prowadzą odnośniki. Umieszczanie odnośników zewnętrznych nie oznacza, że TPE identyfikuje się z treściami zawartymi na stronach zewnętrznych, ani że traktuje je jako swoją własność. Nie należy oczekiwać, że TPE będzie weryfikować odnośniki do stron zewnętrznych, szczególnie gdy brak jest podstaw do stwierdzenia rzekomych naruszeń. Jeśli jednak TPE uzyska informacje potwierdzające nieprawidłowości na takich stronach, wówczas odnośniki do nich zostaną niezwłocznie usunięte.

§ 2 Korzystanie z usługi

2.1 Z usługi należy korzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Użytkownikowi nie wolno stosować żadnego oprogramowania ani innych środków technicznych, które mogą doprowadzić do zmian w usłudze lub zagrażać jej funkcjonowaniu. Z usługi należy korzystać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji lub portalu internetowego (odnośnik), które udostępniane są przez TPE.

2.2 Użytkownik zapewnia, że wszelkie treści i informacje przez niego podane są zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami moralnymi. Zabronione jest zamieszczanie treści, które:

a) stanowią przejaw dyskryminacji, rasizmu, przemocy, znieważania osób lub ich praw

b) nawołują do popełnienia przestępstwa lub popierają tego typu wykroczenia

c) zawierają pornografię lub naruszają prawa osób niepełnoletnich

d) naruszają prawa osobiste osób trzecich.

2.3 Użytkownik może korzystać z usługi poprzez wykorzystanie aplikacji lub portalu internetowego wyłącznie dla własnych celów. TPE zastrzega sobie wszelkie prawa do usługi, aplikacji i portalu internetowego.

2.4 Użytkownikowi nie może ujawniać danych dostępowych do usługi innym podmiotom ani też umożliwiać im dostęp do usługi.

2.5 Użytkownik zwalnia TPE od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz zgadza się pokryć szkody i koszty poniesione przez TPE z powodu naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z Części 2 niniejszego dokumentu, chyba że udowodni, że naruszenie nie nastąpiło z jego winy.

2.6 TPE zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia treści wprowadzonych przez użytkownika bez podania przyczyny.

§ 3 Prawa dotyczące treści

3.1 Jeśli użytkownik udostępni w ramach usługi prawnie chronione informacje niebędące danymi osobowymi, tym samym udziela on nieodpłatnie firmie TPE niegraniczonego, wieczystego prawa do publikowania takich informacji w ramach usługi, a w szczególności prawa do następujących czynności:

a) przechowywania tych treści na serwerze TPE lub na serwerze należącym do podmiotów świadczących usługi na rzecz TPE;

b) publikowania treści w Internecie oraz w ramach aplikacji;

c) edytowania i kopiowania treści w stopniu niezbędnym w celu funkcjonowania usługi;

d) wykorzystania treści w sposób anonimowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 3.2 odnoszącego się do ewentualnego wykorzystania treści w ramach innych usług i aplikacji.

3.2 Użytkownik zapewnia, że jest on właścicielem praw do takich informacji i może przenosić je na inne podmioty.

3.3 Udzielenie praw, o którym mowa w punkcie 3.1, obejmuje również prawo TPE do dalszego wykorzystania prawnie chronionych informacji

a) w przypadku innych płatnych i bezpłatnych usług oferowanych przez firmę TPE i jej partnerów w myśl § 15 Niemieckiej Ustawy o Firmach i Koncernach (AKTG). Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu odnośnie dodatkowego wykorzystania informacji. Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw poprzez przesłanie e-maila na następujący adres: info@truckparkingeurope.com

b) TPE może zażądać, aby firmy partnerskie lub inne podmioty wycofały takie informacje, niezależnie od tego, czy wykorzystywane są w celach komercyjnych, czy innych, nawet jeśli użytkownik udzielił zgody na to firmie TPE. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z niniejszej usługi.

§ 4 Zasady ochrony prywatności i danych

4.1 TPE udostępnia usługę zgodnie z przepisami o ochronie danych. Jeśli użytkownik poda dane osobowe podczas procesu rejestracji, będą one przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usługi, chyba że użytkownik dokona rezerwacji miejsc parkingowych poprzez usługę (patrz: punkt 4.2). TPE usunie dane użytkownika, jeśli nastąpi usunięcie konta na podstawie decyzji użytkownika lub firmy TPE, chyba że firma TPE zobowiązana jest do ich zachowania w myśl przepisów prawa.

4.2 TPE udostępni dane podmiotom trzecim, wyłącznie, gdy:

a) użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie tych danych w celu dokonania rezerwacji miejsca parkingowego;

b) firma TPE będzie zobowiązana jest do przekazania danych w myśl przepisów prawa.

Jeśli chodzi o podpunkt a), dane przekazywane są usługodawcy odpowiedzialnego za obsługę informatyczną systemu rezerwacji oraz do administratora miejsca parkingowego, którego dotyczy rezerwacja. TPE zawiera umowę dotyczącą przetwarzania danych z dostawcą usług informatycznych, który zarządza systemem rezerwacji, jak i ze wszystkimi administratorami miejsc parkingowych na podstawie przepisów Części 11 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG).

4.3 Zanim nastąpi przekazanie lub ujawienie informacji, wymazywane są z nich wszelkie dane osobowe z wyjątkiem nazwy użytkownika, zgodnie z treścią punktu 3.3. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby następowało przypisanie ich imienia i nazwiska do udostępnianych danych, powinni wybrać nazwę użytkownika, która pozwoli zachować im anonimowość.

§ 5 Odszkodowanie za szkody i poniesione koszty

TPE gwarantuje odszkodowanie i zadośćuczynienie wyłącznie za bezskutecznie poniesione nakłady niewynikające z wymogów prawnych, celowych działań ani rażącego zaniedbania.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1 Jeśli z niniejszych warunków korzystania z usługi nie wynika obowiązek składania pisemnych oświadczeń, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu uznaje się za wystraczającą i prawnie wiążącą. Użytkownik powinien kierować wszelkie pisemne oświadczenia na następujący adres:

Email: info@truckparkingeurope.com

6.2 Obowiązuje prawo holenderskie, z wyłączeniem konfliktu praw i ustawy o sprzedaży towarów przez ONZ.