Algemene voorwaarden

Read the Terms and Conditions for Booking here.

Algemene voorwaarden

§ 1 Service, inschrijving en uitschrijving

1.1 PTV TRUCKPARKING B.V., Energieweg 1, 3542 DZ Utrecht, Nederland (“TPE”) beheert de “Truck Parking Europa”-Service. Hiermee kunnen gebruikers ervaringen uitwisselen met betrekking tot parkeerplaatsen, benzinestations en truckstops in bepaalde regio’s, en kunnen gebruikers parkeerplaatsen reserveren (de “Service”). De Service kan worden gebruikt via een website of via een app die de gebruiker kan downloaden naar zijn/haar smartphone uit diverse app-stores.

1.2 Voor het invoeren van informatie met betrekking tot de Service en de reservering van parkeerplaatsen is inschrijving van de gebruiker vereist. Bij inschrijving krijgt de gebruiker een account. De gebruiker krijgt toegang tot het account via toegangsgegevens of via de login-gegevens van een social media-account van zijn/haar keuze. Inschrijving is alleen mogelijk als de gebruiker instemt met deze Gebruiksvoorwaarden.

1.3 Het gebruik van de Service is gratis voor de gebruiker. TPE aanvaardt geen enkele contractuele verplichting voor de Service of de app voor de Service, de functies of de inhoud, tijdelijk of permanent, of het blijven leveren en onderhouden van de Service. De gebruiker kan het gebruik van de Service op ieder moment beëindigen door het annuleren van zijn/haar account.

1.4 TPE wijst er uitdrukkelijk op dat de Service geen volledige database van parkeergelegenheden en rustfaciliteiten binnen de desbetreffende regio’s biedt. De informatie die via de Service wordt aangeboden is grotendeels gebaseerd op de gegevens van gebruikers en is niet geverifieerd door TPE.

1.5 TPE wijst er verder op dat de informatie die via de Service met betrekking tot de beschikbare parkeerplaatsen wordt aangeboden is gebaseerd op informatie van de desbetreffende leveranciers en niet is geverifieerd door TPE. TPE is niet verantwoordelijk voor deze informatie. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een contract voor de reservering van parkeerplaatsen hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende gebruiker en de desbetreffende aanbieder van de desbetreffende parkeerplaats.

1.6 TPE wijst er op dat deze Service links bevat naar websites van derden (“externe links”). Deze websites zijn onderworpen aan de verplichtingen van de desbetreffende bedrijven. Bij de eerste vermelding van externe links heeft TPE de externe inhoud geverifieerd en het bronmateriaal gecontroleerd op wettelijke overtredingen. Op dat moment waren geen wettelijke overtredingen duidelijk. TPE heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat TPE de inhoud waarnaar wordt gerefereerd of de inhoud zelf als haar eigendom beschouwt. Zonder concrete aanwijzingen van inbreuken kan voortdurende controle van de externe links door TPE niet verwacht worden en deze voortdurende controle is ook niet mogelijk. Echter, als TPE concrete informatie ontvangt over mogelijke inbreuken dan zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

§ 2 Gebruik van de Service

2.1 Het gebruik van de Service is alleen toegestaan binnen het toepassingsgebied van de voorgestelde functie. De gebruiker mag geen software of andere technische apparatuur gebruiken die de werking van de software verandert of het functioneren van de Service in gevaar brengt. Toegang tot de Service is alleen toegestaan via de app of via het internet-portaal (link) dat ter beschikking wordt gesteld door TPE.

2.2 De gebruiker garandeert dat alle inhoud en informatie die hij/zij heeft ingediend in overeenstemming is met de relevante wetten en morele codes. Het indienen van enige inhoud welke:

a) discriminerend, racistisch, gewelddadig, vernederend voor mensen of hun rechten,

b) tot strafbare feiten aan kunnen zetten of zulke delicten onderschrijven,

c) pornografisch is, of inbreuk maken op de bescherming van minderjarigen, of

d) de persoonlijke rechten van derden schenden,

is verboden.

2.3 De gebruiker mag alleen gebruik maken van de app of het internet-portaal voor toegang tot de Service voor zijn/haar eigen persoonlijk gebruik. Alle rechten met betrekking tot de Service, de app en het internet-portaal behoren toe aan TPE.

2.4 De gebruiker mag zijn toegangsgegevens voor de Service niet delen met derden en derden geen toestemming geven voor het gebruik van de Service.

2.5 De gebruiker vrijwaart TPE voor alle aanspraken van derden en aanvaardt aansprakelijkheid voor alle schade en kosten van TPE indien hij/zij in strijd heeft gehandeld met de verplichtingen krachtens paragraaf 2, tenzij de ge-bruiker bewijst dat hij/zij niet verantwoordelijk is voor de inbreuk.

2.6 TPE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de inhoud van de gebruiker te weigeren of te verwijderen.

§ 3 Rechten van de inhoud

3.1 Indien de gebruiker inhoud toevoegt die wettelijk is beschermd, maar die geen persoonsgebonden gegevens bevat, geeft de gebruiker TPE kosteloos en voorgoed de onbeperkte rechten om deze informatie te publiceren binnen de Service. In het bijzonder geeft de gebruiker TPE het recht:

a) om de informatie op te slaan op een server van TPE of namens TPE op te slaan op een locatie van derden;

b) om de inhoud te publiceren op het internet en binnen de app;

c) om deze informatie te bewerken en te vermenigvuldigen voor zover noodzakelijk voor de werking van de Service;

d) voor het gebruik van deze inhoud in geanonimiseerde vorm, volgens paragraaf 3.2 voor mogelijk gebruik in andere diensten en toepassingen.

3.2 De gebruiker garandeert dat hij/zij de rechten bezit van dergelijke inhoud en de rechten bezit om deze informatie door te geven.

3.3 De toekenning van rechten uit hoofde van de desbetreffende paragraaf 3.1 omvat tevens het recht van TPE om de wettelijk beschermde informatie:

a) te gebruiken voor andere betaalde en gratis diensten die worden aangeboden door TPE en haar dochterondernemingen, zoals volgens (hoofdstuk 15 e.v.) de Stock Corporation Act, Duitsland (AKTG). De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen dit extra gebruik. De gebruiker kan bezwaar maken via een e-mail naar het volgende e-mailadres: Info@truckparkingeurope.com

b) om te verzoeken dat TPE deze informatie niet deelt met partners en andere derden, zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik en verdere openbaarmaking, zelfs wanneer de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven aan TPE. Het verlenen van deze toestemming is vrijwillig en is geen voorwaarde voor het gebruik van de Service.

4 Privacybeleid en gegevensbescherming

4.1 De Service wordt door TPE uitgevoerd in overeenkomst met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien de gebruiker bij de inschrijving persoonlijke gegevens verstrekt dan zullen de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van de Service, tenzij de gebruiker reserveringen wil maken voor parkeerplaatsen via de Service (vgl. paragraaf 4.2). TPE zal deze gege-vens wissen wanneer de gebruiker of TPE het gebruikersaccount uitschrijft of verwijdert, tenzij TPE verplicht is om deze informatie te behouden in overeen-stemming met de wettelijke voorschriften.

4.2 TPE zal alleen persoonlijke gegevens delen met derden indien:

a) de gebruiker heeft ingestemd met de overdracht van deze gegevens met het oog op het reserveren van een parkeerplaats;

b) TPE verplicht is om dit te doen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

In het geval van punt (a) van het bovenstaande: De informatie wordt bekend-gemaakt aan de IT-dienstverlener die verantwoordelijk is voor het reserveringssysteem en aan de desbetreffende dienstverlener van de parkeerplaats waar de specifieke reservering voor plaatsvindt. TPE sluit een contract voor gegevensverwerking, overeenkomstig punt 11 van de Federal Data Protecti-on Act (BDSG) met de IT-dienstverlener die het reserveringssysteem beheert evenals met de dienstverlener van de parkeerplaats.

4.3 Voorafgaand aan de overdracht of openbaarmaking zal de informatie worden ontdaan van alle persoonlijke gegevens, behalve de gebruikersnaam, overeenkomstig paragraaf. 3.3. Gebruikers die hun eigen naam niet willen toewijzen aan de informatie zijn verplicht om een gebruikersnaam te kiezen zonder persoonlijke referentie.

§ 5 Schadevergoeding en vergoeding van kosten

TPE biedt alleen schadevergoeding en compensatie voor werkelijke uitgaven, ongeacht de juridische reden, voor opzettelijk nalatigheid en grove nalatigheid.

§ 6 Slotbepalingen

6.1 Indien schriftelijke verklaringen zijn vereist in overeenstemming met deze voorwaarden voor deelname, worden e-mails en faxen als voldoende beschouwd en worden beschouwd als juridische middelen van schriftelijke toestemming. De schriftelijke verklaringen dienen te worden gezonden naar het volgende adres: E-mail: info@truckparkingeurope.com

6.2 Het Nederlands recht is van toepassing is, met uitzondering van eventuele conflicten van wetten en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

//

For our Booking Operator Terms and Conditions, please click here.