Zrzeczenie się

Oświadczenie Truckparking Europe Oświadczenie o odpowiedzialności

1. Treści redakcyjne

Firma TPE prowadzi stały monitoring i aktualizację wszystkich informacji udostępnianych w celu funkcjonowania usługi. Mogą one jednak ulec zmianie lub zdezaktualizować się. Z tego też powodu TPE nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, prawidłowość i/lub kompletność udostępnionych informacji.

TPE wyraźnie zaznacza, że usługa nie stanowi pełnej bazy danych parkingów i miejsc odpoczynku w poszczególnych regionach. Informacje udostępniane w ramach usługi są w dużej mierze oparte na podstawie informacji wprowadzonych przez użytkowników. TPE ich nie weryfikuje.

TPE wyraźnie zaznacza, że informacje dotyczące dostępnych miejsc postojowych, które udostępniane są w ramach usługi, dodawane są na podstawie informacji podanych przez administratorów miejsc parkingowych. TPE nie weryfikuje, czy takie informacje są prawdziwe ani też nie odpowiada za ich treść. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej rezerwacji miejsc parkingowych mają zastosowanie wyłącznie w relacji między konkretnym użytkownikiem a administratorem poszczególnego miejsca parkingowego.

2. Odnośniki zewnętrzne

W ramach usługi dostępne są odnośniki do stron zewnętrznych („odnośniki zewnętrzne”). Za strony te odpowiedzialność ponoszą ich administratorzy. W momencie wstępnego dodawania odnośników zewnętrznych TPE przeprowadziło weryfikację zawartości tych stron i zbadało ich zgodność pod kątem prawnym. W tamtej fazie nie stwierdzono żadnych naruszeń przepisów prawa. TPE nie ma żadnego wpływu na projekt oraz zawartość stron, do których prowadzą odnośniki. Umieszczanie odnośników zewnętrznych nie oznacza, że TPE identyfikuje się z treściami zawartymi na stronach zewnętrznych, ani że traktuje je jako swoją własność. Nie należy oczekiwać, że TPE będzie weryfikować odnośniki do stron zewnętrznych, szczególnie gdy brak jest podstaw do stwierdzenia rzekomych naruszeń. Jeśli jednak uzyskamy informacje potwierdzające nieprawidłowości na takich stronach, wówczas odnośniki do nich zostaną niezwłocznie usunięte.

3. Prawa autorskie

Treści publikowane w ramach niniejszego serwisu podlegają pod przepisy  Holenderskie prawa autorskiego oraz prawa pomocnicze. Wszelkie przypadki wykorzystania materiału niepodlegającego pod przepisy Holenderskie prawa autorskiego lub prawa pomocniczego wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy TPE lub posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania i odtwarzania materiałów poprzez umieszczanie ich w bazach danych lub korzystanie z innych środków cyfrowych. Treści i prawa osób trzecich traktuje się jako do nich należące. Kopiowanie/odtwarzanie lub ujawnianie poszczególnych treści lub całych stron bez odpowiedniej zgody jest zabronione i podlega karze wynikającej z przepisów prawa. Zezwala się wyłącznie na kopiowanie i pobieranie treści na cele użytku prywatnego niezwiązanego z działalnością zarobkową.